Philadelphia Gibbet Iron, The

Sellin, Thorsten | January 1, 1955